x
Genel Kurul Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul

Genel Kurul

Toplantı Gündemleri

Toplantı Tutanakları ve Hazır Bulunanlar Listesi

Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanları

Genel Kurul Çalışma Esas ve Usülleri Hakkında İç Yönerge

Vekaleten Oy Kullanma Formu